Actievoorwaarden 1 miljoen orders Actie Vouchervandaag

Actievoorwaarden 1 miljoen orders Actie:


In de periode van 21 tot en met 30 maart (10 dagen) wint dagelijks elke 100e klant zijn aankoopwaarde terug in shoptegoed door middel van kortingspunten

Artikel 1 Definities

VoucherCompany B.V. beheert de website www.vouchervandaag.nl en pagina`s www.facebook.com/vouchervandaag, www.instagram.com/vouchervandaag,  Vouchervandaag APP (IOS & Android) waarop internetgebruikers gratis kunnen deelnemen aan een actie.
De actie op de website is een promotioneel kansspel in de zin van de Gedragscode promotionele kansspelen opgesteld door het Ministerie van Justitie.
In deze actievoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. VoucherCompany B.V.: de aanbieder van de actie op de website, boekweitstraat 97 te Nieuw-Vennep, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 54725615;
b. website: de website www.vouchervandaag.nl

c. deelnemer: de internetgebruiker die middels de website en de IOS en Android een overeenkomst tot deelname sluit met VoucherCompany B.V.;

d. overeenkomst: de overeenkomst tot deelname tussen VoucherCompany B.V. en de deelnemer;
e. actie: het door VoucherCompany B.V. georganiseerde promotioneel kansspel;

g. winnaar: de deelnemer die de prijs heeft gewonnen.

Artikel 2 Algemeen

Deze actievoorwaarden hebben betrekking op de overeenkomst verwoord in artikel 1 van deze actievoorwaarden.
Indien één of meerdere bepalingen in deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze actievoorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
Deze actievoorwaarden alsmede andere informatie betreffende de acties zijn te vinden op de website: www.vouchervandaag.nl.
VoucherCompany B.V. handelt in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.

Artikel 3 Deelname

Voor deelname aan de actie worden, naast de gebruikelijke kosten die aan internetgebruik verbonden zijn, geen extra kosten berekend.
De deelnemer dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn om aan de actie te kunnen deelnemen.
Deelname aan de actie is uitgesloten voor medewerkers van VoucherCompany B.V. alsmede een ieder die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van de website en de acties.
VoucherCompany B.V. behoudt zich het recht voor om iedere deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens VoucherCompany B.V. of derden.
Vanaf 21 maart tot en met 30 maart 2018 kan deelgenomen worden aan de actie. De winnaar van de actie wordt bekendgemaakt via de mail en indien gewenst ook op de Facebook en Instagram pagina van Vouchervandaag.

Artikel 4 Doel van de actie

Het doel van de acties is het promoten van de website www.vouchervandaag.nl producten in de actie door middel van het verstrekken van prijzen aan deelnemers die deze prijzen rechtmatig gewonnen hebben.

Artikel 5 Overeenkomst

De internetgebruiker die binnen de actieperiode als 100e, 200e, 300e klant per dag en verder als kopende klant gedefinieerd zal worden heeft de kans om het aankoopwaarde in Voucherpoints/Kortingspunten terug te winnen.
Aanvullende spelregels alsmede de te winnen prijs worden op de website vermeld.
De overeenkomst tot deelname heeft de volgende strekking: de deelnemer neemt kosteloos deel aan een actie door een aankoop te doen binnen de actieperiode op Vouchervandaag.nl of in de Vouchervandaag.nl app welke is te vinden binnen de App/Playstore(s). VoucherCompany B.V. zal de persoonsgegevens gebruiken zoals Voor en achternaam in de commerciële communicatie. Indien u deze mogelijk wilt intrekken dan dient u een e-mail te sturen naar privacy@vouchercompany.nl
Onder commerciële communicatie wordt o.a. verstaan:

- het publiceren van de winnaars op social media kanalen door Vouchervandaag.nl gebruikt.

De deelnemer garandeert dat de door hem verstrekte gegevens tijdens de deelname correct, up-to-date en volledig zijn.
De maximale door de consument te winnen shoptegoed bedraagt 250 euro in shoptegoed.
Per klant kan maximaal één maal een shoptegoed prijs gewonnen worden.

Artikel 6 Winnaars

Wij doen ons best om de winnaars elke volgende dag te informeren/bekend te maken. Winnaars van vrijdag en/of binnen het weekend krijgen zover mogelijk de eerst volgende werkdag een bericht.  
De winnaars van het shoptegoed in kortingspunten prijzen worden per e-mail en indien wenselijk via Social media geïnformeerd.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 7 Publicatie

Door deelname aan de actie verleent de winnaar toestemming aan VoucherCompany B.V. om zijn naam, evenals mogelijke foto´s van de prijsuitreiking indien van toepassingvoor promotionele doeleinden met betrekking tot deze actie te gebruiken.

Artikel 8 – niet  van toepassing

N/A

Artikel 9 Prijzen Aktie

De prijs die ter beschikking wordt gesteld is de kans om het aankoopwaarde terug te winnen in voucherpoints/kortingspunten Dit tot een maximum bedrag van €250.  Afhankelijk van de waarde op het moment van aankoop zal VoucherCompany kansspelbelasting afdragen indien dit wettelijk verplicht is.
De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar, is niet-overdraagbaar en kan niet worden ingewisseld voor contant geld.

Artikel 9 Vragen en klachten

Eventuele vragen of klachten kan de deelnemer richten aan:
VoucherCompany B.V.
t.a.v. de marketing afdeling
Boekweitstraat 97
2153GK Nieuw-Vennep
e-mailadres: marketing@vouchervandaag.nl

Artikel 10 Aansprakelijkheid

VoucherCompany B.V. streeft ernaar de diensten op de website 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer door onderhoudswerken, updating en/of om een andere technische reden.
VoucherCompany B.V. kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. VoucherCompany B.V. zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden. Invloeden van buitenaf door bijvoorbeeld hackers is altijd mogelijk en kan leiden tot verstoorde gegevens. VoucherCompany B.V. is niet aansprakelijk voor deze verstoorde gegevens.
VoucherCompany B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat VoucherCompany B.V. is uit gegaan van door de deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
VoucherCompany B.V. staat niet in voor de juistheid van de door een partner verstrekte informatie.
VoucherCompany B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.
De in deze actievoorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van VoucherCompany B.V. of diens ondergeschikten.

Artikel 11 Persoonsgegevens

VoucherCompany B.V. verzamelt persoonsgegevens voor direct-marketing doeleinden voor haarzelf en worden niet doorverkocht aan derden.
Voor zover nodig zijn verwerkingen van persoonsgegevens met doelomschrijving door VoucherCompany B.V. aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.
VoucherCompany B.V. draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 12 Intellectueel eigendom

Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van VoucherCompany B.V., mag de deelnemer geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

Artikel 13 Slotbepalingen

Van toepassing is steeds de versie van de actievoorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de deelnemer na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de actievoorwaarden heeft aanvaard.
VoucherCompany B.V. en de deelnemer zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Op elke overeenkomst tussen VoucherCompany B.V. en de deelnemer is Nederlands recht van toepassing.
De rechter in de vestigingsplaats van VoucherCompany B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Indien VoucherCompany B.V. een beroep doet op deze bepaling, heeft de deelnemer de bevoegdheid binnen een maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.