Hotelkortingsvoucher

Actievoorwaarden hotel kortingsvoucher:
Bestel nu minimaal voor €40 aan producten en ontvang een hotel kortingsvoucher ter waarde van €49.

Artikel 1 Definities

VoucherCompany B.V. beheert de website www.vouchervandaag.nl en pagina`s www.facebook.com/vouchervandaag, www.twitter.com/vouchervandaag en Vouchervandaag APP (IOS & Android) waarop internetgebruikers gratis kunnen deelnemen aan een actie.
De actie op de website is een promotioneel kansspel in de zin van de Gedragscode promotionele kansspelen opgesteld door het Ministerie van Justitie.
In deze actievoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. VoucherCompany B.V.: de aanbieder van de actie op de website, boekweitstraat 97 te Nieuw-Vennep, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 54725615;
b. website: de website www.vouchervandaag.nl

c. deelnemer: de internetgebruiker die middels de website, App of Social media kanalen ( Facebook, Twitter) een overeenkomst tot deelname sluit met VoucherCompany B.V.;

d. overeenkomst: de overeenkomst tot deelname tussen VoucherCompany B.V. en de deelnemer;
e. actie: het door VoucherCompany B.V. georganiseerde promotioneel kansspel;

g. winnaar: de deelnemer die de prijs heeft gewonnen.

 

Artikel 2 Algemeen

Deze actievoorwaarden hebben betrekking op de overeenkomst verwoord in artikel 1 van deze actievoorwaarden.
Indien één of meerdere bepalingen in deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze actievoorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
Deze actievoorwaarden alsmede andere informatie betreffende de acties zijn te vinden op de website: www.vouchervandaag.nl.
VoucherCompany B.V. handelt in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.

 

Artikel 3 Deelname

Voor deelname aan de actie worden, naast de gebruikelijke kosten die aan internetgebruik verbonden zijn, geen extra kosten berekend.
De deelnemer dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn om aan de actie te kunnen deelnemen.
Deelname aan de actie is uitgesloten voor medewerkers van VoucherCompany B.V. alsmede een ieder die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van de website en de acties.
VoucherCompany B.V. behoudt zich het recht voor om iedere deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens VoucherCompany B.V. of derden.
Vanaf 22 mei 2018 kan deelgenomen worden aan de actie. De klanten die voor meer dan €40,- besteed hebben zullen via de mail een code krijgen die ze op de site van www.hotelkortingsvoucher.nl kunnen inleveren.

Artikel 4 Doel van de actie

Het doel van de acties is het promoten van de website www.vouchervandaag.nl producten in de actie door middel van het verstrekken van prijzen aan deelnemers die deze prijzen rechtmatig gewonnen hebben.

Artikel 5 Overeenkomst

De internetgebruiker zal na het bestellen van €40 of meer een hotelkortingsvoucher ontvangen ter waarde van €49. Deze actie loopt vanaf 22 mei. De kortingsvoucher zal uiterlijk 3 weken na aankoop van de product(en) verstuurd worden.
Aanvullende spelregels alsmede de te winnen prijs worden op de website vermeld.
De overeenkomst tot deelname heeft de volgende strekking: de deelnemer neemt kosteloos deel aan een actie op de website. Met deze deelname verleent de deelnemer zijn toestemming aan VoucherCompany B.V. VoucherCompany B.V. zal de persoonsgegevens gebruiken voor commerciële communicatie. In iedere commerciële communicatie is een mogelijkheid opgenomen om deze toestemming permanent in te trekken.
Onder commerciële communicatie wordt o.a. verstaan:

-Het versturen van een dagelijkse commerciële nieuwsbrief

- het gebruiken van persoonsgegevens voor analyse doeleinden.

De deelnemer garandeert dat de door hem verstrekte gegevens tijdens de deelname correct, up-to-date en volledig zijn.

 

Artikel 6 Winnaar

De klanten die meer dan €40 besteden per bestelling krijgen binnen 3 weken een hotelkortingsvoucher opgestuurd via de mail.
De winnaars van de prijzen worden per e-mail en indien wenselijk via Social media geïnformeerd.
Zodra de winnaar bekend is, wordt deze bekend gemaakt in de nieuwsbrief van vouchervandaag.nl. Vouchervandaag.nl is niet verantwoordelijk voor het controleren van de door de winnaar verstrekte gegevens.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Artikel 7 Publicatie

Door deelname aan de actie verleent de winnaar toestemming aan VoucherCompany B.V. om zijn naam, evenals mogelijke foto´s van de prijsuitreiking voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze actie te gebruiken.

 

Artikel 8 – niet  van toepassing

N/A

 

 

 

Artikel 9 Prijzen Aktie

De prijs die ter beschikking wordt gesteld is is een hotelkortingsvoucher ter waarde van €49 bij een bestelling van €40,- of meer. Afhankelijk van de waarde op het moment van aankoop zal VoucherCompany kansspelbelasting afdragen indien dit wettelijk verplicht is.
De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar, is niet-overdraagbaar en kan niet worden ingewisseld voor contant geld.
Al deze voorwaarden vervallen als de bestelling wordt geannuleerd of geretourneerd

 

Artikel 9 Vragen en klachten
Eventuele vragen of klachten kan de deelnemer richten aan:
VoucherCompany B.V.
t.a.v. de marketing afdeling
Boekweitstraat 97
2153GK Nieuw-Vennep
e-mailadres: support@vouchervandaag.nl

Artikel 10 Aansprakelijkheid

VoucherCompany B.V. streeft ernaar de diensten op de website 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer door onderhoudswerken, updating en/of om een andere technische reden.
VoucherCompany B.V. kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. VoucherCompany B.V. zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden. Invloeden van buitenaf door bijvoorbeeld hackers is altijd mogelijk en kan leiden tot verstoorde gegevens. VoucherCompany B.V. is niet aansprakelijk voor deze verstoorde gegevens.
VoucherCompany B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat VoucherCompany B.V. is uit gegaan van door de deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
VoucherCompany B.V. staat niet in voor de juistheid van de door een partner verstrekte informatie.
VoucherCompany B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.
De in deze actievoorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van VoucherCompany B.V. of diens ondergeschikten.

 

Artikel 11 Persoonsgegevens

VoucherCompany B.V. verzamelt persoonsgegevens voor direct-marketing doeleinden voor haarzelf.
VoucherCompany B.V. draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Artikel 12 Intellectueel eigendom

Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van VoucherCompany B.V., mag de deelnemer geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

 

 

 

 

 

 

Artikel 13 Slotbepalingen

Van toepassing is steeds de versie van de actievoorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de deelnemer na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de actievoorwaarden heeft aanvaard.
VoucherCompany B.V. en de deelnemer zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Op elke overeenkomst tussen VoucherCompany B.V. en de deelnemer is Nederlands recht van toepassing.
De rechter in de vestigingsplaats van VoucherCompany B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Indien VoucherCompany B.V. een beroep doet op deze bepaling, heeft de deelnemer de bevoegdheid binnen een maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.