Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden


behorende bij overeenkomsten van VoucherCompany B.V. en Klanten

Deze algemenene voorwaarden zijn ook te downloaden als PDF.

1.       Algemeen. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en zijn tevens te downloaden op Vouchervandaag.nl. In alle gevallen waarin in deze voorwaarden “schriftelijk” staat vermeld, wordt daaronder mede begrepen de via e-mail, fax of andere elektronische op analoge of digitale wijze verzonden berichten die de Klant respectievelijk Vouchervandaag.nl hebben bereikt. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

·         VoucherCompany B.V.: eigenaar van de website Vouchervandaag.nl.

·         VoucherCompany B.V.: eigenaar van de e-mail database Voucheralert.nl

·         Vouchervandaag.nl: de website waarop de Acties gepubliceerd en verkocht worden.

·         De Partner: de onderneming die prestaties of goederen aanbiedt.

·         Het Lid: de natuurlijke persoon die door inschrijving een (Gast) account heeft aangemaakt.

·         De Klant: de consument die een Voucher koopt.

·         De (Voucher-) Actie: het volgens overeenkomst aanprijzen en verkopen van Vouchers.

·         De Voucher: een via post of elektronische weg (e-mail) verzonden aankoopbewijs.

2.       Toepasselijkheid. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van Vouchers via de website Vouchervandaag.nl. Deze Algemene Voorwaarden worden door de Klant als koper geaccepteerd door tijdens het bestelproces het betreffende vakje (opt-in) aan te vinken. Indien en voor zover in een individuele Actie van één of meerdere bepalingen wordt afgeweken, blijven de bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken onverkort van toepassing. Mochten afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of van de met de Partner gesloten overeenkomst geheel of ten dele ongeldig zijn, dan heeft dit geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van de rest van de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden. Vouchervandaag.nl kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen, bijvoorbeeld om (nieuwe) wettelijke eisen om te zetten/te verwerken of functionele veranderingen in aanmerking te nemen. Mocht zo’n wijziging een verzwaring of wijziging van de doeleinden inhouden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, dan word de Klant daarvan op de hoogte gesteld en wordt, waar nodig, aanvullende toestemming gevraagd. De actuele Algemene Voorwaarden staan gepubliceerd op de website. Wanneer de Klant het niet eens is met gewijzigde Algemene Voorwaarden en deze niet accepteert bij een aankoop, dan zal er tussen de Klant en Vouchervandaag.nl geen aankoop kunnen plaatsvinden.

3.       Aanbiedingen / Acties. Op de website Vouchervandaag.nl worden Vouchers aangeboden die recht geven op de aankoop van een product of dienst bij één van de partners van Vouchervandaag.nl. Vouchervandaag.nl is bemiddellaar tussen de Partner en de Klant voor het tot stand komen van deze acties. Vouchervandaag.nl levert slechts de Voucher en is op geen enkele wijze gehouden om de op de Voucher vermelde producten of diensten te leveren. De Voucher kan worden gebruikt voor de aankoop van een product of dienst bij een aangesloten Partner die de producten of diensten levert op basis van hun eigen Algemene Voorwaarden.

4.     Wijze van uitvoering. Om een Voucher te kopen moeten de volgende stappen worden doorlopen:

·       Klik bij de betreffende Actie op de bestelbutton

·       Maak je keuze (indien van toepassing) voor aantal, maat, kleur, etc.

·       Ga vanuit winkelwagen naar “bestellen” of “verder winkelen”

·       Kopen kan als: “gast”, als “bestaande klant” en/of via aanmelden op de website

·       Controleer de gegevens en vul deze eventueel aan

·       Kies de gewenste betaalwijze (Creditcard, iDeal of Mr Cash of andere betaalmogelijkheden)

·       Controleer je bestelling

·       Bevestig de bestelling via de button “Naar betalen”

Als plaats van levering voor producten en diensten geldt het adres dat door de Klant is ingevuld op het moment van verzenden. 

Na het doorlopen van deze stappen ontvangt de Klant een bevestigingsbericht via e-mail. Vouchervandaag.nl zal de gekochte Vouchers direct in je account plaatsen en/of per e- verzenden (zoals aangegeven in de voorwaarden van de betreffende Actie), op voorwaarde dat de betaling succesvol is afgerond.

De Voucher kan na aankoop gebruikt worden voor de aanschaf van een product of dienst bij de betreffende Partner. Wanneer er geen handelingen gedaan hoeven te worden met de Voucher staat dit duidelijk vermeld in de aanbieding bij de voorwaarden. In dit geval wordt het product of dienst automatisch geleverd op het opgegeven adres. Bij verzilvering van Voucher op locatie (dus niet in een webwinkel) moet de Voucher overhandigt worden. Tevens dient aan eventuele op de Voucher vermelde extra voorwaarden voldaan te zijn.

5.       Totstandkoming koop/verkoop. De aanvaarding van de bestelling van de klant van de aangeboden Voucher vindt plaats door een klik op de knop “Naar betalen” in het bestelproces. De Algemene Voorwaarden worden daarbij aanvaard door op de button bestellen te klikken en vervolgens de betaling te voltooien. De aankoop van de Voucher komt succesvol tot stand op het moment dat Vouchervandaag.nl de betaling van de Klant met succes heeft ontvangen. Wanneer de betaling bij de eerste poging geen succes oplevert komt de aankoop van de Voucher niet tot stand. Nadat Vouchervandaag.nl de betaling van de klant met succes heeft ontvangen, zal Vouchervandaag.nl de aankoop door toezending per e-mail van een bevestiging van de bestelling. Vouchervandaag.nl behoudt zich het recht voor om een Actie te annuleren. In dat geval zal Vouchervandaag.nl de klant hiervan per e-mail in kennis stellen en de aankoopprijs zo spoedig mogelijk doch uiterlijke binnen 30 dagen terug gestort worden op de rekening van de Klant. De klant kan er ook voor kiezen om het bedrag in de vorm van VoucherPoints bij te laten schrijven binnen zijn of haar account. In dit geval zullen de VoucherPoints zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen bijgeschreven worden op het account van de Klant.

6.       Herroeping. 

Bij producten:

De Klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Partner mag de Klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

als de Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De Partner mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.                                                                          

Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht voor geleverde producten, meldt hij dit binnen de bedenktermijn van 14 dagen door middel van het sturen van een mail naar support@vouchervandaag.nl onder vermelding: Aanvraag Retourcode of per post naar Vouchervandaag.nl, Diamantlaan 10, 2132 WV Hoofddorp. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de Partner. Dit hoeft niet als de Partner heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

De Klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Partner verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.

De Klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de Partner niet heeft gemeld dat de Klant deze kosten moet dragen of als de Partner aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Klant de kosten voor terugzending niet te dragen.

Indien de Klant herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de Klant de Partner een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de Partner is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

De Klant draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien: a. de Partner de Klant de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of; b. de Klant niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

De Klant draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

De koop van een digitale Voucher voor diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd kan binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan worden gemaakt. De herroepingstermijn vangt aan op de dag dat de Voucher door de Klant is ontvangen. De Voucher dient tijdig aan Vouchervandaag.nl geretourneerd te worden door verzending per e-mail naar support@Vouchervandaag.nl of per post naar Vouchervandaag.nl, Diamantlaan 10, 2132 WV te Hoofddorp. Na verzilvering van de Voucher is herroeping niet meer mogelijk. In verband hiermee behoudt Vouchervandaag.nl het recht voor om een herroeping niet in behandeling te nemen, indien niet kan worden vastgesteld of de Voucher reeds verzilverd is. In alle gevallen zal het ontbreken van het recht op herroeping te allen tijde vooraf in de voorwaarden van de betreffende Actie worden vermeld.

In geval van rechtsgeldige herroeping zal Vouchervandaag.nl de koop annuleren en de Vouchercode ongedaan maken. De termijn begint te lopen na ontvangst van deze informatie over het herroepingsrecht, echter niet voor ontvangst van de tegoedbon of product bij de ontvanger en ook niet voor het nakomen van onze informatieplichten volgens artikel 7:46c lid 2 BW. Om aan de herroeping termijn te voldoen is de tijdige verzending van het product, de herroeping of van de tegoedbon voldoende. De aankoopprijs zal zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen terug gestort worden op de rekening van de Klant. De klant kan er ook voor kiezen om het bedrag in de vorm van VoucherPoints bij te laten schrijven binnen zijn of haar account. In dit geval zullen de VoucherPoints zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen bijgeschreven worden op het account van de Klant.

7.       Verzilveren van een Voucher. Alle Vouchers zijn voorzien van een (bar)code. De Partner controleert de codes van de verzilverde Vouchers code(s) middels een elektronische verbinding met de database van Vouchervandaag.nl of aan de hand van een codelijst op papier. Iedere Voucher kan slechts één keer bij de betreffende Partner worden verzilverd, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Wanneer de waarde van de Voucher niet volledig wordt gebruikt of wanneer niet volledig gebruik wordt gemaakt van het aangeboden product of dienst, vervalt het niet gebruikte verschil. Restitutie is niet mogelijk.

Een originele Voucher mag worden overgedragen. Het vermenigvuldigen, bewerken of veranderen van een Voucher is op geen enkele wijze geoorloofd. Vouchervandaag.nl behoudt zich het recht voor om de aangekochte Vouchers van de mogelijk frauderende Klant te annuleren. Vouchervandaag.nl heeft het recht om de gegevens van de klant aan de betreffende Partner(s) door te geven en juridische stappen te ondernemen indien er gegronde verdenking is van fraude.

De voorwaarden voor aankoop en verzilveren van een Voucher staan vermeld op de Actiepagina van Vouchervandaag.nl en op de Voucher zelf. De Voucher kan alleen binnen de daarop vermelde geldigheidsduur bij de Partner worden verzilverd.

Vouchervandaag.nl doet er alles aan om er voor te zorgen dat de Partner zijn prestatie(s) volgens de aangegeven voorwaarden levert. Wanneer de Partner de Voucher niet accepteert zonder dat de Klant daarvoor verantwoordelijk is, krijgt de Klant de aankoopprijs van de Voucher van Vouchervandaag.nl vergoed in VoucherPoints die in het account worden bijgeschreven. Vouchervandaag.nl is niet verplicht tot het betalen van restitutie en/of schadeloosstellingen.

Vouchervandaag.nl biedt op geen enkele wijze garantie voor de door de Klant bij de Partner verkregen producten of diensten waarop met een Voucher beroep is gedaan. De op de Voucher vermelde dienst of product levert de betreffende Partner tegenover de Klant voor eigen naam en voor eigen rekening. Vouchervandaag.nl is tegenover de klant dan ook niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de Partner bij het leveren van de dienst of het product. Mochten er bij het verzilveren van de Voucher of bij het leveren van een dienst of product, dan zal Vouchervandaag.nl haar uiterste best doen om een oplossing te vinden. De Klant moet dan wel binnen bekwame tijd per e-mail, post of telefoon contact met Vouchervandaag.nl hebben opgenomen. 

8.       Plaatsing, annulering en inhoud van een Actie. De verkoopduur van een Actie is beperkt en wordt per aanbod individueel vastgesteld door Vouchervandaag.nl. Na afloop van deze periode is verdere aankoop niet meer mogelijk. Vouchervandaag.nl draagt er zorg voor dat de Actie en de Actievoorwaarden zo accuraat mogelijk worden omschreven. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als Vouchervandaag.nl gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Vouchervandaag.nl niet. Vouchervandaag.nl behoudt zich het recht voor om Acties voortijdig te annuleren, aan te passen of voortijdig stop te zetten zonder opgave van redenen. In deze gevallen ontvangt de Klant het volledige aankoopbedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen teruggestort op de rekening. De klant kan er ook voor kiezen om het bedrag in de vorm van VoucherPoints bij te laten schrijven binnen zijn of haar account. In dit geval zullen de VoucherPoints zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen bijgeschreven worden op het account van de Klant.  De Klant heeft geen recht op enige schadevergoeding.

9.       VoucherPoints. VoucherPoints kunnen worden verdiend door het promoten van de website Vouchervandaag.nl onder vrienden van de Leden door de inzet van e-mail, banners en social media (Facebook en Twitter). Een percentage van het door vrienden aangekochte bedrag aan Vouchers (exclusief administratie- en verzendkosten) wordt uitgekeerd in VoucherPoints en zijn daarna zichtbaar in het account. De VoucherPoints worden bijgeschreven op het moment dat de aankoop heeft plaatsgevonden via een link van het Lid. Hierbij geldt dat de koper niet tussentijds via een (betaalde) advertentie op een link van Vouchervandaag.nl of promotiepartners geklikt heeft, én dat dit binnen een periode van 30 dagen na het plaatsen van de tracking cookie gebeurd. De VoucherPoints worden binnen 14 dagen na afloop van de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen bijgeschreven. Opgebouwde VoucherPoints worden automatisch gebruikt als korting op de eerstvolgende nieuwe aankoop van een Voucher door het Lid. Met reizen worden er geen VoucherPoints verdient. Bij inactiviteit op de website door het Lid voor een periode 2 jaar kunnen de opgebouwde Voucherpoints komen te vervallen.

10.    Awards. Leden van Vouchervandaag.nl kunnen op verschillende manieren Awards verdienen:

1: Door een aantal Vouchers te kopen.
2: Door als eerste van een dag een Voucher te kopen.
3: Door Leden aan te brengen.
4: Door dagelijks de website te bezoeken en in te loggen zonder onderbreking.
5: Door de hoeveelheid VoucherPoints die verdiend worden met promotie.
 

Naast het verkrijgen van een zichtbare Award in het persoonlijke account van het Lid kan er door Vouchervandaag.nl een beloning gegeven worden.

11.    Uitschrijven nieuwsbrief. Een Lid kan zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief van Vouchervandaag.nl door de link aan te klikken die onderaan elke nieuwsbrief staat of door een e-mail te sturen naar support@Vouchervandaag.nl. De betreffende gegevens van het e-mail account worden door Vouchervandaag.nl vernietigd en het Lid zal geen nieuwsbrieven van Vouchervandaag.nl meer ontvangen.

12.    Verwijderen account. Een Lid kan ten allen tijde zijn account laten verwijderen door een aanvraag  hiervoor in te dienen via het support systeem binnen het account of door een e-mail te sturen vanuit  het geregistreerde e-mail adres naar support@Vouchervandaag.nl. Wanneer het account wordt opgeheven komen alle openstaande digitale Vouchers te vervallen. Tevens zullen alle eventuele opgebouwde VoucherPoints en Awards komen te vervallen. Het Lid kan na opheffing van het account geen aanspraak meer maken op restitutie of terugplaatsing.

Vouchervandaag.nl behoudt zich het recht voor om een account onmiddellijk te sluiten wanneer blijkt dat een Lid op enigerlei wijze misbruik maakt van (gegevens op) de website, zoals bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) het promoten via de e-mail tekst of de link door middel van vormen van SPAM. Alle openstaande digitale Vouchers alsmede de opgebouwde VoucherPoints en Awards komen op dat moment te vervallen.

13.    Persoonsgegevens. De persoonsgegevens die Vouchervandaag.nl verwerkt, opslaat en de manier waarop ze daarmee omgaat zijn expliciet beschreven en terug te vinden in het Privacybeleid.

14.    Intellectueel eigendom. Vouchervandaag.nl behoud zich alle auteurs- en andere (intellectuele eigendoms-) rechten voor op merken, namen en logo’s alsmede op gepubliceerde inhoud, informatie, foto’s, video’s, afbeeldingen, teksten en databases (gezamenlijk “beschermd eigendom” genoemd). Een verandering, vermenigvuldiging, publicatie, doorgave aan derden en/of anderszins gebruik van het beschermd eigendom zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Vouchervandaag.nl is uitdrukkelijk verboden.

De database VoucherAlert.nl, de website Vouchervandaag.nl alsmede het systeem van verkoop van Vouchers op deze website worden geëxploiteerd door:

VoucherCompany B.V.

Diamantlaan 10

2132 WV Hoofddorp

 

Kamer van Koophandel          : 54725615

Aangemeld bij KvK                  : Amsterdam

Laatste wijziging                    : 24-06-2016